Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Nemeda richt zich op coaching en ademsessies binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Nemeda is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 90982274

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Nemeda, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Nemeda. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen klant en Nemeda over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nemeda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Nemeda heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de klant toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Nemeda voor administrative doeleinden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de klant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nemeda worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Nemeda zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Nemeda gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Nemeda beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de klant voor akkoord getekende offerte of contract door Nemeda is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL37RABO0367714361  t.n.v. N.Buitelaar. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de klant van rechtswege in verzuim en behoudt Nemeda zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de klant vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Nemeda de vordering ter incasso uit handen geeft is de klant tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Nemeda.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen de klant en Nemeda kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8.1 | Annulering door de klant voor ademsessies met open inschrijving

De klant verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Nemeda. Bij annulering van inschrijving door de klant treden de klant en Nemeda eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Nemeda, gelden annuleringsvoorwaarden. De klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Nemeda, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot 48 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de ademsessie.

 

Artikel 8.2 | Annulering door Nemeda
Nemeda behoudt zich het recht om coaching of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Nemeda verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 9 | Het verzetten van 
coaching afspraken

 1. Indien de klant de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Nemeda de kosten in rekening brengen en is de klant verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de klant op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de klant verplicht deze te betalen.
 3. Nemeda behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als de samenleving behoudt Nemeda zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Nemeda gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Nemeda zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nemeda niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Nemeda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Nemeda is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Nemeda is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van Nemeda voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien de klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Nemeda.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal Nemeda zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.